Моята количка

Зареждане...

Вашата количка е празна

Завърши поръчката

Общи условия

"ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ
на електронен магазин https://shop.wh.com

Уважаеми посетители, внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уебсайт и преди да завършите поръчка. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с публикуваните Общи условия.

Дата на актуализация: 01.02.2021 г.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://shop.wh.com, поддомейните му shop-bg.wh.com/bg-bg и др. подобни и фейсбук страницата ни (наричани по-долу за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “WH.COM ”, “Магазин”, “Ние”) и се прилагат в отношенията ни с клиенти физически лица и юридически лица (наричани за краткост „Вие“, „Купувач“, “Клиент търговец”, “Клиент професионалист”), които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас.

(2) Естеството на стоките и услугите, предлагани от нас, са предназначени за лица, упражняващи професионална дейност. В тази връзка настоящите Общи условия може да не предвиждат или да ограничават онези права, предвидени за потребители физически лица, които правят поръчки за лична непрофесионална употреба. В стремежа си за изграждане на доверие и удовлетвореност обаче WH.COM се старае да предостави на клиентите си професионалисти голям обем права, като гаранция на продуктите, предлагани от нас, както и правото да се откажете от поръчка, направена в Сайта, при определени условия.
(3) В случаите при които клиент търговец или самонаето лице е извършил/о поръчка чрез сайта, приема се, че е налице сключен с електронния магазин договор за покупко-продажба от разстояние, при който се прилагат настоящите Общи условия. WH.COM не предлага стоки и услуги на потребители, които не са професионалисти. За всеки конкретен случай можете да се обърнете към нашия екип, доколкото при поръчка от потребител (ако такава бъде приета от нас) се прилага Закона за защита на потребителите.

(4) Настоящите Общи условия се прилагат при поръчка от Сайта, както и при заявка на стока или услуга от потребител до търговеца, извършена по телефон, електронна поща или социалните мрежи.

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831262097, ДДС № BG831262097, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Свиленица" №14, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Свиленица" № 14, тел. за контакт: 02/ 854 95 65; 02/ 854 95 66, администрира и управлява сайта https://shop.wh.com (WH.COM) - онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия. Навсякъде в тези Общи условия под „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “WH.COM ”, “Ние” следва да разбирате електронен магазин WH.COM, управляван и администриран от "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Чл. 4 Можете да се свържете с WH.COM по следния начин:

(1) чрез телефон: 02/ 854 95 65; 02/ 854 95 66;
(2) чрез имейл: office.bg@wh.com;
(3) чрез писмо до адрес: гр. София, ул. "Свиленица" №14;

(4) чрез формата за контакт в Сайта;

III. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 (1) “Потребител“ е всяко пълнолетно физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта за лична употреба.

(2) „Клиент търговец“, ”Клиент професионалист” е всяко юридическо и самонаето лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта в качеството си на професионалист. “Клиент” е лице, което или е потребител, или е клиент търговец, който е извършил поръчка в Сайта;

(3) „Търговец”, „Продавач“ е "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД.
(4) „Акаунт“, „Профил“ представлява раздел в Сайта, формиран от имейл адрес, парола и лични данни на потребител или клиент търговец, който им позволява да използват услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт и или да разглеждат свои поръчки.
(5) „Производител“ е физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда предлаганите в електронния магазин стоки и или чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е посочено върху стоката, нейната опаковка или търговската документация.

(6) „Сайт“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “WH.COM”, “Магазин”, “Уебсайт” означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: https://shop.wh.com, както и всяка страница в социалните мрежи или интернет, свързана по някакъв начин с WH.COM.

(7) „Стоки“, “Продукти” са всички артикули в магазина, представляващи движими вещи, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена и или производител.

(8) “Услуги” са всички услуги в магазина, които не представляват стоки и са индивидуализирани и имат цена.
(9) “Договор”, “Договор от разстояние”, “Поръчка”, “Заявка” обхваща всички случаи, при които се сключва договор между WH.COM и клиент чрез един или няколко от следните методи: i) поръчка по пощата; ii) поръчка чрез интернет (сайт, електронна поща, социални мрежи, платформа); iii) поръчка по телефон или факс.

(10) “Договор от разстояние под отлагателно условие” означава сключен между Клиент и WH.COM договор от разстояние при условие същият да бъде изпълнен при уговорените условия само при възможност на продавача. Счита се, че продавачът има възможност да изпълни договора при кумулативно наличие на следните обстоятелства: i) разполага със стоката в наличност (при поръчка на стоки); ii) може да изпълни договора в срок и при условия, каквито са договорени. Отлагателното условие се счита за сбъднато, а договорът става обвързващ за страните от момента, в който продавачът лично или чрез трето лице е потвърдил пред купувача възможността да достави стоката или услугата при уговорените условия. Счита се, че отлагателното условие не е настъпило и договорът не е обвързващ за страните, в случай че продавачът уведоми купувача за невъзможността за изпълнение, както и при липса на уведомление в срок от 7 работни дни от поръчката, че продавачът може да изпълни договора.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 6 (1) Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка или регистрация на профил е позволен за всяко лице. Регистрацията като потребител в Сайта е по желание на посетителя.

(2) Общите условия на WH.COM са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта. Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

(4) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на продавача по какъвто и да е начин. При това положение право на клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, когато то е обосновано и основателно.

(5) Клиентът в определени случаи има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

(6) Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.

(7) Характеристиките или цените на продуктите и услугите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които WH.COM предварително се извинява на своите потребители и клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

(8) Навсякъде в тези Общи условия, където е посочено, че конкретно правило е валидно за клиенти, означава, че разпоредбата се прилага както за клиенти потребители, така и за клиенти професионалисти. Ако конкретна разпоредба е приложима само за една от категориите клиенти, това е изрично упоменато.

Чл. 7 (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от WH.COM по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), ако промените касаят физически лица, които не са търговски и или не поръчват през Сайта стоки във връзка с упражняваната от тях дейност.

(2) Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и потребители, както и спрямо сключени преди изменението договори с клиенти професионалисти.

(3) Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние с физически лица потребители, освен ако WH.COM не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство и чл. 8 от настоящите Общи условия.

Чл. 8 (1) В случай че WH.COM желае да обвърже с изменените Общи условия и потребители непрофесионалисти с действащи и непрекратени към деня на актуализацията на условията договори (поръчки), то търговецът ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок от изменението.

(2) В случай че потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до WH.COM може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

(3) Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо потребителя след изтичане на 1 месец от уведомяването.

(4) Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички клиенти, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(5) Актуализираните общи условия са обвързващи за клиентите търговци от деня на актуализацията им или от датата, посочена в уведомлението за изменение.

Чл. 9 WH.COM полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, WH.COM уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Чл. 10 (1) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

(2) Някои обяви и оферти са обвързани с минимално или максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

Чл. 11 В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. WH.COM не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Чл. 12 Всички изображения, поместени в Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия, освен ако същите са съществени.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Извършване на поръчка чрез Сайта

Чл. 13 (1) Клиентът заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга чрез Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с регистриран в Сайта профил. Няма пречка да извършите поръчка и по телефон или по електронна поща, като в този случай ще получите електронно съобщение на посочен от Вас електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще се счита за извършена.

(2) Потребителят, който не е професионалист или търговец, има право, ако е навършил 18 години, да поръчва стоки и услуги, посочени в Сайта, само след одобрение от страна на търговеца, доколкото предлаганите в Сайта стоки са за професионална употреба и само ако са налични и в случай че потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.

(3) При извършване на поръчката чрез Сайта, Клиентът има право да избере вида на стоките или услугите, както и количеството им според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.

(4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да проследите процеса за поръчка, като имате възможност да пристъпите директно към финализиране на поръчката или да продължите с пазаруването в Сайта.

(5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка, а в определени случаи и да въведете промо код, гарантиращ отстъпка.

(6) Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка (при поръчка на стоки), телефон и електронен адрес, а за клиенти търговци - наименование на фирма, ЕИК, БУЛСТАТ, ДДС номер, управител, както и данни за фактура, като определени случаи ще Ви бъде предоставена възможност да се регистрирате в Сайта като потребител.

(7) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт (стока или услуга) с определени характеристики от категорията, от която има интерес. В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки и услуги с намалена стойност при промоционални кампании или поради описан в обявата дефект на продукта или неговата опаковка, както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично е указано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови, неизползвани с необходимото качество.

(8) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на WH.COM във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

(9) След като сте се уверили в съдържанието и данните на поръчката, клиентът следва да кликне (натисне) върху бутон "Поръчай", “Купи”, “Продължи”, “Поръчай” или друга аналогична възможност. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на WH.COM да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, нейното доставяне или сключения договор. На този етап от поръчката, но преди нейното завършване, Сайтът указва на клиента, че е налице задължение за плащане.

Потвърждаване на поръчката

Чл. 14 (1) При поръчка чрез Сайта, по телефон, имейл или посредством социалните мрежи, Сайтът изпраща уведомление до клиента, с което договорът от разстояние между Вас като клиент и WH.COM се счита за сключен под отлагателно условие по смисъла на чл. 5, ал. 10 от настоящите Общи условия. Уведомлението удостоверява също успешното регистриране на поръчката в системата на търговеца, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, освен ако не е посочено друго в уведомлението. Това уведомление, когато клиентът е потребител, съдържа и информация по чл. 47 и чл. 48 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и данни за Вашата поръчка.

(2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от продавача с уведомлението по ал. 1 или от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В последния случай куриерът действа от името на WH.COM. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл, чрез SMS или с обаждане.

(3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на продавача при неизпълнение е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата, без да дължи обезщетение за неизпълнението.

(4) WH.COM няма задължение да изпраща писмени уведомления по предходните алинеи, ако клиентът е професионалист. В този случай достатъчно е последният да бъде уведомен по телефон или по друг начин.

Влизане в сила на договора

Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и Клиента се смята за сключен под отлагателно условие от момента на получаване от страна на Клиента на уведомлението по чл. 14, ал. 1 или ал. 4 (при клиенти професионалисти) за регистрирана при продавача поръчка.

(2) По силата на сключения между страните договор продавачът се задължава при сбъдване на условията, посочени в чл. 5, ал. 10, да достави лично или чрез трети лица на клиента или на посочени от него лица поръчаните от продавача стоки или услуги в сроковете и условията на настоящите Общи условия, а купувачът да заплати договорената цена и да приеме доставената стока или услуга.

(3) Договорът обвързва страните от момента на уведомяване на клиента от продавача, че стоката или услугата могат да бъдат доставени, като уведомяването става по електронна поща и/или чрез SMS или обаждане до клиента, че стоката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.

(4) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни уговорки между продавача и клиента, присъстващи в потвърждението за сключен договор по чл. 14, ал. 1.

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 16 (1) При продажба на стоки собствеността на стоките се прехвърля от WH.COM на клиента или на посочено от него трето лице или представител с предаването на стоките на това лице и след извършване на плащането от негова страна, ако стойността не е заплатена предварително.

(2) Предаването на стоката се удостоверява с подписа на клиента или на посочено от него лице или представител върху транспортния документ или разписката, предоставен/а от куриера.

(3) Рискът от загуба или увреждане на стоката е върху Клиента считано от момента на предаване на стоката от куриера на Клиента или трето лице. Ако куриерът е избрано от Клиента лице, рискът е върху Клиента от момента на предаване на стоката от WH.COM на превозвача. Във всички случаи при констатиран транспортен дефект Клиентът е длъжен да информира WH.COM в сроковете и при условията на чл. 25 от настоящите Общи условия.

VII. ПЛАЩАНЕ

Чл. 17 (1) Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

(2) Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, в това число и цената, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.

(3) WH.COM не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.

Чл. 18 (1) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка поръчка.

(2) Поръчки на продукти, предлагани от продавача, на стойност над 2 500 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят напълно или предварително по банков път или чрез банкова карта. Обикновено при необходимо предплащане това е посочено в обявата.

(3) Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните стоки или услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента.

(4) В случай на плащания чрез paypal или други подобни платежни системи или плащания по банков път или с карта, продавачът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента по повод транзакцията, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева (BGN).

(5) Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова WH.COM препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти и услуги, продавани от Сайта.

Чл. 19 (1) Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до продавача.

(2) С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си, ако е регистриран, или в поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

Чл. 20 Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани по следния начин:

(1) в брой с наложен платеж (за поръчка на стоки) – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна) следва да се заплати от клиента, от посочено от него трето лице или негов представител на куриера, извършващ доставката, в момента на получаване на стоката срещу фискален бон, предоставен от последния;

(2) по банков път - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице по банкова сметка на продавача, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на WH.COM;

(3) с дебитна или кредитна карта (виртуален ПОС терминал) (към настоящия момент не е приложимо) - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице чрез системата за плащане на партньора ни, към която клиентът ще бъде автоматично пренасочен и където последният следва да въведе данните на своята карта, като плащането се счита за завършено, едва след като системата регистрира успешно плащането и сумите бъдат заверени в сметката на WH.COM; При плащания, различни от банков превод, транзакцията се обработва от платежни институции и WH.COM не получава каквито и да е данни за Вашите кредитни или дебитни карти. При плащане с банкова карта е необходимо клиентът да въведе във формата за плащане пълни данни за банковата карта, с която да извърши плащането - номер на карта, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация. С предоставянето на необходимите данни, клиентът или трето лице платец се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на WH.COM. Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено чрез въвеждане на коректна парола за идентификация (CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация или друга парола/код за идентификация) или плащане, потвърдено с въвеждане на 6-цифрен код за достъп до мобилното приложение.

(4) чрез потребителски кредит (към настоящия момент не е приложимо) – вж. следващия чл. 21 от настоящите Условия - когато тази възможност стане достъпна, това изрично ще бъде указано в обявата;

(5) чрез paypal (към настоящия момент не е приложимо) - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице чрез системата на PayPal; ако изберете този вид разплащане, ще бъдете пренасочени към системата на PayPal, където трябва да въведете Вашите електронна поща и парола или да си направите регистрация в случай, че нямате такава. Плащането се счита завършено едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена и сумите бъдат заверени в сметката на WH.COM.

Внимание! Възможно е в определени случаи доставката да се заплаща от Клиента отделно от сумите, дължими за стоки, закупени от WH.COM. В подобни случаи това изрично ще бъде указано в конкретната обява или преди завършване на поръчката.

Чл. 21 (1) Клиент, който желае да закупи от продавача стока на изплащане и в случай че тази услуга е достъпна на Сайта, следва да кандидатства пред финансова институция за получаване на кредит, указана в Сайта. Възможно е тази услуга да не е достъпна за определени стоки или за определен срок.

(2) Право да кандидатства за отпускане на кредит има само клиент, за чиято конкретна онлайн поръчка е указана в Сайта възможност за отпускане на кредит.

(3) Кандидатстването се извършва само онлайн чрез сайта WH.COM и само чрез регистриран от клиента профил в Сайта или в системата на отпускащата кредита институция, посредством кликване върху бутона "Купи на кредит", след което се следва предвидената процедура. Клиентът следва да попълни форма с личните си данни в посочените полета и да приеме общите условия, като ще бъде препратен към интернет страницата на съответната кредитна институция, където се прилагат Условията за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

(4) Условията, на които клиента следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция съобразно кредитната й политика. Продавачът не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Продавачът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

(5) В случай че клиентът е одобрен за кредита, институцията изпраща съответното уведомление до продавача. Доставката на закупени на изплащане стока/и или услуги се извършва само след като продавачът бъде надлежно уведомен от финансовата институция, че кандидатът е одобрен.

VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Начин на доставка

Чл. 22 (1) WH.COM се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Сайта. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

(2) В случай, че клиентът е регистриран в Сайта и в профила си има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.
(3) WH.COM обикновено изпраща поръчана от клиент стока чрез куриерска компания „Еконт“, „Интерлогистика” или еквивалентна такава, като клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере кое куриерско дружество да изпълни доставката, както дали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от клиента адрес.

(4) Заплащането на цената за доставка, когато не е договорено друго, се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от клиента начин на заплащане съгласно чл. 20 от настоящите Общи условия.

(5) WH.COM ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, WH.COM предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че клиент желае конкретна стока да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с WH.COM

Цена за доставка

Чл. 23 (1) Цената за доставка на стоки, заявени от WH.COM, се калкулира автоматично преди клиентът да завърши своята поръчка. В определени случаи цената за доставка е фиксирана, независимо от броя артикули, като това изрично е посочено в Сайта и или в конкретната обява.

(2) Цената на доставката зависи от избрания доставчик, размера и обема на пратката, адреса за доставка, като същата, когато е в рамките на България, варира от 3.00 лв. до 50.00 лв. за стандартни пратки с тегло до 10 кг. За точно изчисляване на стойността на доставката прегледайте поръчката си или използвайте калкулатор за изчисляване на цената на доставка на Еконт или този на Интерлогистика. Съвет: Доставката до офис на куриер е по-изгодна от доставката до посочен адрес.

(3) WH.COM има право да предвиди, че цена за доставка не се дължи от Клиента в случай на поръчка над определена стойност. Това обстоятелство ще бъде посочено в сайта и при извършване на поръчка.

(4) В определени случаи куриерското дружество начислява допълнителни такси за услуги като доставка във фиксиран час, разнос в почивен ден, SMS известяване за получена пратка.

(5) Ако друго не е посочено в обявата на избраната стока прилагат се следните условия и цени на доставка:

Доставка до адрес на клиента - пратката се изпраща в срок до 1 работен ден от обработване на поръчката Ви до посочен от Вас адрес с куриерска фирма Интерлогистика или Еконт;

➢ **Доставка до офис на куриер*** - пратката се изпраща в срок от 1 работен ден от обработване на поръчката Ви;

*Hяĸoи нaceлeни мecтa (пoвeчeтo ceлa и няĸoи гpaдoвe) ca cъc cпeциaлeн peжим нa дocтaвĸa oт cтpaнa нa ĸypиepcĸитe фиpми ("пo гpaфиĸ"). Ще бъдете информирани от нас при наличие на подобни обстоятелства.

Срок на доставка

Чл. 24 (1) Поръчки на стоки от WH.COM се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват и изпращат чрез куриер в рамките на 1-3 работни дни, считано от деня, в който сте получили уведомление по чл. 14, ал. 2, че ще изпълним поръчката, респ. от датата на поръчката или получено плащане (при поръчки, заплатени по банков път). Внимание! За определени продукти, които не са налични на склад, срокът за доставка може да бъде по-дълъг (между 3 и 12 дни). В тези случаи това изрично е упоменато в обявата на съответния продукт или наш служител ще се свърже с Вас за информирането Ви. Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в петък, събота, неделя и по време на официални празници.

(2) Максималният срок на доставка на стоки в рамките на Република България е 7 (седем) работни дни (освен ако не е уговорено друго) от датата на потвърждение от продавача по чл. 14, че поръчката ще бъде изпълнена.

(3) Срокът за доставка на стоки, поръчани при условията на финансиране чрез кредит или на изплащане е от 24 часа до 4 работни дни и започва да тече от момента, в който WH.COM получи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит и получи кредитираната за продуктите/услугите сума.

(4) WH.COM си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 10 работни дни, без да уведомява клиента за това и да удължава сроковете с повече от 10 работни дни с предварителното съгласие на последния.

(5) Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на WH.COM.

(6) WH.COM не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от WH.COM обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката, забрана от държавен орган, извънредни или форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила по чл. 306 от Търговския закон.

(7) WH.COM има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки или услуги в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на продавача.

Преглед за дефекти при доставка

Чл. 25 (1) При извършване на доставка на стока, поръчана от WH.COM, клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата.

(2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, да уведоми WH.COM за констатираното.

(3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, клиентът има право в срок от 48 часа да поиска от WH.COM доставената стока да бъде заменена със съответстваща на поръчката стока.

(4) Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или чрез формата за контакт в уебсайта WH.COM.

(5) При постъпило уведомление по предходните алинеи WH.COM ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което WH.COM ще информира клиента своевременно и ще договори с клиента условията за замяна.

Приемане на пратката

Чл. 26 (1) При приемане на доставката от клиента или трето лице без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката WH.COM на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(2) Горепосоченото не освобождава WH.COM от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на клиента потребител (физическо лице) правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в раздел X от настоящите Общи условия.

(3) При отказ да се приеме доставката клиентът дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.

Чл. 27 При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.

Чл. 28 WH.COM осигурява подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да го осигурим възможно най-бързо. Приема се, че стоката е получена в цялост, в случай че в срок от 48 часа от доставката не сте ни информирали, че в пратката липсва компонент, който е част от продукта.

Неприемане на поръчката и неоснователен отказ

Чл. 28а В случай, че клиент или посочено от него лице не бъде открит/о в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, респ. по какъвто и да е начин възпрепятства доставката на продукта, WH.COM ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

(2) WH.COM запазва правото си да изпрати на посочения от клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира разходите за доставка и връщане на стоката/стоките. WH.COM и клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на WH.COM, без да е необходимо уведомлението да е подписано с електронен подпис.

(3) В горепосочените случаи клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички допълнителни разходи, произтекли от това. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. WH.COM се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.

(4) В случаите по чл. ал. 2 клиентът дължи на WH.COM заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, освен ако в уведомлението не е посочен друг срок.

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Срок на право на отказ и право на замяна

Чл. 29 (1) В срок от 14 дни от сключване на договора (поръчката), когато е поръчана услуга, респективно в срок от 14 дни от получаване на стоката - при поръчка на стока, клиентът има право се откаже от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на WH.COM, освен разходите за нейното връщане, а и за първоначалното изпращане на стоката, освен когато изпращането по желание на клиента, когато е потребител, е извършено от пощенски оператор, различен от „Български пощи”. В случай че продуктът и или опаковката са увредени повече от обичайното, за да бъде стоката реализирана повторно, WH.COM има право по реда на чл. 35 да удържи съответна сума за намалената стойност на стоките от сумата, подлежаща на възстановяване, която не може да надхвърля стойността на стоката.

(2) Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без последният да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 29, ал. 1, вр. с чл. 35 от настоящите Общи условия. Тази последица не се прилага по отношение на чл. 28 от Закона за потребителския кредит.

(3) Правото на отказ не се прилага, съответно WH.COM има право да не уважи упражнен отказ от поръчка в случай че: i) срокът за упражняване на правото на отказ е изтекъл; ii) потребителят не е върнал стоката на продавача в срока по чл. 33; iii) потребителят не е върнал стоката в цялост, ведно с компонентите и принадлежностите към него; iv) не са налице достатъчно данни, за да се счита, че продуктът е закупен от WH.COM (липсва фактура, касов бон или др.); v) правото на отказ се упражнява за услуга, която по желание на потребителя е започнала незабавно след поръчката и потребителят се е съгласил правото му на отказ да отпадне; vi) случаите, описани в чл. 30 от настоящите Общи условия; vii) отказът очевидно представлява злоупотреба с право от страна на клиента - например върнатата стока очевидно е употребявана повече от необходимото изпробване или потребителят е увредил стоката; viii) клиентът е върнал продукта със заявка наложен платеж - в този случай WH.COM има право да откаже приемане на върнатия продукт и плащане на наложения платеж;

(4) Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която клиентът или трето лице, посочено от него, влезе във владение (получи) последната стока от поръчката;

(5) Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която клиентът или трето лице, посочено от него, влезе във владение на последната партида или част;

(6) Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение на първата стока;

Стоки и услуги, за които клиентът няма право на отказ и замяна

Чл. 30 Потребителят, респ. клиентът няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, в следните случаи:

(1) при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача; в случай че клиентът е професионалист, изрично съгласие от него по настоящата алинея не се изисква;

(2) при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

(3) при доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

(4) при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

(5) при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (Внимание! Стоки от сайта, чиято употреба предполага досег до човешка кожа, слюнка, зъби, език, уши, нос няма да бъдат приемани обратно и упражненият отказ ще бъде отхвърлен от нас поради хигиенни съображения);

(6) при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(7) при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, както и на такива, на които са извършени от потребителя конфигурации на настройки и други промени по софтуера на стоката;

(8) при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

(9) при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;

(10) при доставка на стока, която е преработена от Клиента;

(11) при върнат продукт, който е видимо използван от Клиента или увреден;

Чл. 31 (1) В 14-дневен срок от получаване на стоката потребителят има право и да замени продукт, в случай че доставената му стока не съответства на очакваното от потребителя предвид нормалното предназначение на продукта. Това право е неприложимо спрямо клиенти професионалисти (юридически или самонаети лица, както и други правни образувания).

(2) При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, WH.COM се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която потребителят е върнал съответния продукт на WH.COM, само ако по продукта няма следи употреба и само ако може да бъде повторно реализиран без това да поставя в опасност трети лица. В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен, той предлага на потребителя друг продукт, като при съгласие на последния замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата. При липса на съгласие WH.COM следва да възстанови на потребителя заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните алинеи на настоящата разпоредба.

Уведомяване за отказа

Чл. 32 (1) Уведомяването от клиента, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг от същия вид, следва да стане в срока по чл. 29, по някой от посочените начини:

▪ чрез обаждане на телефоните за контакт с WH.COM;

▪ чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;

▪ чрез писмо с обратна разписка на адреса на WH.COM в свободен текст;

▪ чрез попълване и изпращане до WH.COM на Стандартен формуляр за отказ по образец, наличен по-долу;

(2) Клиентът може, но не е задължен да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва:

До "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД,
със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. "Свиленица" № 14,
е-mail: office.bg@wh.com

Адрес за връщане на поръчки:

гр. София, ул. "Свиленица" № 14

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

Артикул:……....……………………………… /вид на продукта/артикулен номер/

Размер: .............................................. /ако е приложимо/

Стоката е поръчана на ………………….... /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на ………………….... /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от…………………..… /три имена на клиента/

гр./с…………………………………………… /адрес на клиента/

Е-mail и телефон за връзка:..................

Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:

• IBAN: …………………………………………...........

• При банка: …………………………………..………..

• Титуляр:………………………………………….......

• Друго: ..........................................................

……………….……….....……..……………………...../Дата/

.................................................................... /Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

Връщане на стоката

Чл. 33 (1) При отказ от поръчка на стока от WH.COM, както и при искане за замяна, клиентът следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта в неговата цялост и в състояние, в което е била стоката при получаването й, заедно с издадената от WH.COM фактура и или касова бележка, издадена от продавача или куриера, доставил стоката, на адрес: гр. София, ул. "Свиленица" № 14.

(2) При връщане на продукта клиентът следва да укаже на пощенския оператор или куриерското дружество, че желае услугата „Преглед на стоката“, тъй като нашият отдел проверява за състоянието на стоката преди приемането й обратно и възстановяване на суми на потребителя.

(3) Връщането на стоката е за сметка на клиента. Ако последният не е заплатил доставката за връщане, WH.COM удържа разходите за доставка от цената, подлежаща на възстановяване и връща на клиента разликата.

Възстановяване на заплатена сума

Чл. 34 (1) При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, WH.COM се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който клиентът професионалист се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния продукт или съответно от тази дата или от датата на предоставяне на безспорно доказателство за връщането на продукта - когато клиентът е потребител. При упражнено право на отказ от услуги, срокът за връщане на заплатените от клиента суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на WH.COM за отказа. Възстановяването на суми се извършва след удържане на суми по реда на чл. 35, ако това е приложимо.

(2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от потребителя цена за стоката или услугата без цената за куриерски услуги.

(3) Сумата на клиенти професионалисти се възстановява винаги по банков път, като сумата на клиенти потребители ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за потребителя, освен ако банката или платежната институция, която го обслужва не изисква някакви такси:

Плащанията, направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, предоставена от потребителя или чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането. По желание на потребителя връщането на сумата може да стане по същия начин, по който е платена поръчката;

Плащанията, направени чрез наложен платеж или по друг начин – по банкова сметка, допълнително предоставена от потребителя;

Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпили сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

Удържане на суми

Чл. 35 WH.COM има право да удържи от стойността по чл. 34, ал. 1 преди възстановяването й съответно:

(1) сума за намалената стойност на продукта, в това число на неговата опаковка, ако след връщането се установи похабяване и или увреждане на продукта или опаковката, които не се дължат на обикновеното му изпробване (Внимание! ако продуктът при изпробването му впоследствие не може да бъде реализиран повторно при връщане, WH.COM ще откаже уважаване на отказа Ви);

(2) сума за изпълнената до момента на отказа част от услуга, ако потребителят е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне веднага;

(3) пропорционалната сума на това, което действително е било предоставено на клиента до момента, в който той е уведомил WH.COM за отказа;

(4) разходите за връщане на стоката обратно до WH.COM;

(5) разходите за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на потребителя е извършено от пощенски оператор, различен от „Български пощи”. При отказ от клиент професионалист, WH.COM винаги удържа и куриерския разход, направен за първоначалната доставка на стоките.

Чл. 36 В случаите, при които изпълнението на услуга е започнало в 14-дневен срок от поръчката с предварителното съгласие на потребителя и при получен от него превод (капаро) и последващо упражнено от него право на отказ, WH.COM има право да удържи от депозита сума, еквивалентна на изпълненото до момента на отказа. При липса на капаро, WH.COM запазва възможността да претендира от Клиента заплащане на сумата. В случай че поръчката е от клиент професионалист предварително съгласие от същия не се изисква.

Извлечение от Закона за защита на потребителите

Чл. 37 Извлечение от уредбата на правото на отказ можете да откриете ТУК. Съответните разпоредби са приложими единствено за клиенти потребители, освен ако друго не е посочено в настоящите условия.

Други случаи на отказ (анулиране)

Чл. 38 (1) WH.COM има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиент поръчка, за което следва да уведоми последния по подходящ начин.

(2) Ако анулирането на поръчка е преди потвърждението за възможността за изпълнение по смисъла на чл. 14, ал. 2, WH.COM не носи отговорност и не дължи обезщетения и неустойки на потребителя.

(3) WH.COM може едностранно да анулира поръчка, в случай че клиентът е заявил продукт или услуга от Сайта, като е отбелязал, че поръчката е предназначена за трето лице (например за подарък), чиито данни е посочил за целите на доставката. Анулирането в този случай може да се извърши, в случай че WH.COM има съмнение, че пратката е със заплашително, укорително, подигравателно или друго, противоречащо на добрите нрави и морал, предназначение.

Чл. 39 Анулирането на поръчка не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

(1) неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакцията при онлайн плащане;

(2) осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;

(3) неизпълнение или анулиране на поръчка от страна на продавача, преди за същата да е налице потвърждение по смисъла на чл. 14, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 40. В случаите по чл. 39 поръчката се анулира автоматично.

X. ГАРАНЦИЯ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Внимание! Рекламация на стоки извън срока на годност (трайност) и или извън срок „Най-добър до“, посочени на опаковката, когато срокът е изтекъл след получаване на стоката, не се приемат, освен ако закон не предвижда друго.

Несъответствие на стоката с договора. Законова гаранция

Чл. 41 (1) WH.COM предлага всички стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие с действащото законодателство. Гаранцията за стоки, поръчани от потребители по закон е 24 месеца от доставката на продукта и 14 дни - при поръчка на услуги. Гаранцията за стоки, поръчани от клиенти професионалисти е с различен период, указан за конкретната стока в съответната обява. Една стока съответства на договора, когато същата притежава обичайните за този вид продукт качество, функционалност и предназначение. Услуги, поръчани през Сайта имат гаранция за съответствие с договора, само ако това изрично е посочено в обявата за услугата.

(2) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако продавачът не докаже, че несъответствието се дължи на други причини, за които WH.COM не отговаря. За несъответствия, проявили се след 6-месечния период потребителят, респ. клиентът следва да докаже, че причината за дефекта е отговорност на WH.COM.

Срок за подаване на рекламация

Чл. 42 Рекламацията на стока/услуга може да се предяви по реда на чл. 44 при следните срокове и условия:

(1) за клиенти потребители - до 24 месеца от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, освен ако несъответсвието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба; за клиенти професионалисти - до изтичане на посочения в обявата срок, но не по-малко от 12 месеца от доставката на стоката, като рекламацията клиентът следва да предяви не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното;

(2) до 48 часа от приемане на стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;
(3) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между WH.COM и клиента/потребителя за решаване на спора.

(4) Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката.

(5) Рекламация за несъответствие на услуга (при поръчка на услуга) с договореното може да бъде предявена по реда за рекламации на стоки в срок до 14 дни от откриване на несъответствието. При липса на рекламация в този срок, приема се, че клиентът е приел услугата без възражения.

Чл. 43 Не е налице несъответствие на стоката с договора за продажба в следните случаи:

(1) отклонението/несъответствието не е съществено;

(2) Клиентът е имал специални изисквания спрямо продукта, които не е посочил писмено на WH.COM преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на потребителя;

(3) несъответствието се дължи на естеството на стоката и нормалното й изхабяване с времето;

(4) несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/ съхранение/ употреба на продукта;

(5) Клиентът при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например в момента на поръчката е информиран от нас, че стоката е с определени несъответствия с обичайното (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство);

(6) несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини, откъсвания на опаковката или част от съдържанието на продукта) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на стоката още при приемането й (доставката) и въпреки това Клиентът не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил WH.COM в сроковете по чл. 26, ал. 1 от настоящите Общи условия;

(7) несъответствието се е проявило след изтичане на посочения на опаковката на стоката срок на годност;

Рекламация

Чл. 44 (1) Клиентът има право в сроковете, посочени в чл. 42, да предяви пред WH.COM рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното /поръчаното/, когато след доставката, са открити несъответствия на стоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят, вносителят или продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба от страна на WH.COM е безплатно за потребителя. Потребителят не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

(3) При предявяване на рекламация клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт.

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск от потребителя.

(5) При подаване на рекламация клиентът задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: i) касова бележка или фактура; ii) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното - при наличие на такива; iii) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(6) Рекламацията се подава до WH.COM по един от следните начини по избор на клиента:

чрез обаждане на телефоните за контакт с WH.COM;
на място на адрес: гр. София, ул. "Свиленица" № 14;
чрез имейл на електронния адрес на WH.COM в свободен текст;
чрез писмо с обратна разписка на адреса на WH.COM в свободен текст;
чрез попълване и изпращане до WH.COM на Стандартен формуляр за рекламация по образец, както следва:

До "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД,
със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. "Свиленица" № 14,
е-mail: office.bg@wh.com

Адрес за връщане на стоката:

гр. София, ул. "Свиленица" № 14

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Артикул:……....……………………………… /вид на продукта/артикулен номер/

Размер: .............................................. /ако е приложимо/

Стоката е поръчана на ………………….... /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на ………………….... /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от…………………..… /три имена на клиента/

гр./с…………………………………………… /адрес на клиента/

Е-mail и телефон за връзка:..................

Използвана ли е стоката? - Да/Не........../заградете вярното/

Монтирана ли е стоката? - Да/Не........../заградете вярното/

Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

/заградете избора/

1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.

3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.

4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.

5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).

6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора.

7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: ................................................................................................................................

/посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка.

Прилагам следните документи:

1. Касова бележка или фактура;

2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер (заградете желаната опция);

4. Гаранционен сертификат.

……………….…………………………………....../Дата/

............................................................... /Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

Чл. 45 (1) В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на WH.COM, потребителят следва да изпрати стоката до адрес на продавача: гр. София, ул. "Свиленица" № 14.

(2) Доставката е за сметка на WH.COM, в случай че рекламацията се окаже основателна и потребителят върне продукта чрез „Еконт“. При избран друг начин, както и при неоснователни рекламации WH.COM не отговаря за разходите за доставка.

Чл. 46 Ако WH.COM е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по чл. 42, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Вписване на рекламацията. Привеждане в съответствие

Чл. 47 (1) WH.COM при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на потребителя номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител е приел същата. При рекламации, предявени от професионалисти приемането на рекламацията се уговаря между страните.

(2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията WH.COM се произнася дали същата е основателна или не.

Чл. 48 При основателни рекламации WH.COM привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по 47, ал. 2. Стоката се привежда в съответствие с договора безплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естеството на несъответствието:

(1) ремонт на стоката (ако е възможно и приложимо) - всички ремонти на продукти, закупени от Сайта се извършват в България в оторизирани от продавача сервизи;

(2) замяна на стоката с нова от същия вид;

Чл. 49 (1) Ако някое от действията, посочени в чл. 48, ал. 1 и ал. 2, се окаже невъзможно или неподходящо поради причини като невъзможност за ремонт поради прекомерни разходи за ремонта, надхвърлящи стойността на стоката, поради съществен неотстраним дефект или заради естеството на стоката, невъзможност за замяна поради липсваща наличност на продукта, WH.COM връща заплатената от клиента стойност за стоката и за нейната доставка.

(2) Връщане на цената за стоката и нейната доставка WH.COM дължи и в следните случаи:

три пъти вече ремонтирана стока е ремонтирана и в срока по чл. 42, ал. 1, стоката отново прояви несъответствие;

когато не се е произнесъл по рекламацията в срока по чл. 47, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 50 (1) Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от WH.COM в срока по чл. 47, ал. 2, клиентът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

(2) Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

(3) Клиентът потребител има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването на рекламацията от страна на WH.COM. Последният е задължен да удовлетвори искането на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по чл. 42, ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Тази разпоредба не се прилага при рекламация от клиенти професионалисти. В този случай страните разрешават спора по взаимно съгласие.

(4) Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато WH.COM се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от клиента.

Неоснователна рекламация

Чл. 51. Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:

(1) е предявена след изтичане на сроковете по чл. 42;

(2) е налице някое от условията в чл. 43;

(3) за изработката на продукта са използвани материали на клиента, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

(4) клиентът не е предоставил документите по чл. 44, ал. 5 и или не е върнал продукта, съответно върнал го е без прилежащите към него аксесоари и или компоненти;

(5) е извършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от WH.COM лице или сервизен център;

(6) е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на WH.COM и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;

(7) са налице повреди, причинени от потребителя и или трето лице, за което WH.COM не носи отговорност, както в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;

(8) е нарушена физическата цялост на продукта и или на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;

(9) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които WH.COM не отговаря - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, неправилно заземяване, механични деформации, природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

(10) рекламацията касае продукт, който не е закупен от WH.COM (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

(11) при упражнена рекламация и върнат от клиента продукт в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индикира: i) злоупотреба с право; ii) неполагане от клиента на дължима грижа; iii) неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане и прочее); iv) неправилна инсталация, монтиране или намеса; v) отстраняване или модифициране от трети лица на елементи от продукта;

(12) не е налице несъответствие;

Чл. 52 (1) При неоснователна рекламация WH.COM информира писмено потребителя за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответствие с договора. Информирането на клиенти професионалисти може да бъде извършено и по друг начин - устно, по телефон, имейл.

(2) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на WH.COM да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на клиента и се извършва в срок, уговорен между страните.

Извлечение от Закона за защита на потребителите

Чл. 53 Извлечение от закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижте ТУК. Съответните разпоредби са приложими единствено за клиенти потребители, освен ако друго не е посочено в настоящите условия.

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 54 (1) Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно - логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право, съдържанието на Общите условия, са собственост на "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД или на трети лица, от които "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право.

(2) WH.COM е търговско наименование и домейн, използвани от "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Чл. 55 WH.COM запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със Сайта.

Чл. 56 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, специфичен и единствен по рода си дизайн, притежание на WH.COM, който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.

Чл. 57 Посетителите в Сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Чл. 58 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.

Чл. 59 (1) Посетителите в Сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД или третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост.

(2) WH.COM дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.

(3) Забранява се копирането на текстове от Сайта, поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на WH.COM или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин https://shop.wh.com, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина WH.COM.

XII. РЕКЛАМА

Чл. 60 (1) В момента, в който потребител физическо лице създаде регистрация на профил (акаунт) в Сайта и или извърши поръчка, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Той може да заяви това желание и като попълни формата за абонамент, достъпна на Сайта. Спрямо клиенти професионалисти WH.COM може да извършва рекламна дейност и да изпраща рекламни съобщения и без предварително съгласие.

(2) Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.

(3) За предоставяне на рекламни съобщения спрямо регистрирали профил в Сайта юридически лица и или спрямо клиенти юридически лица, поръчали стоки или услуги от Сайта, WH.COM няма задължение да изисква съгласие за изпращане на рекламни съобщения.

Чл. 61 (1) Отказ от получаване на рекламни съобщения потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с WH.COM по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.

(2) Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

XIII. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Чл. 62 Писането на коментари, въпроси и отговори, когато е приложимо, може да се прави от посетители в раздел коментари. Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да бъдат действителни и да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

Чл. 63 Всеки посетител в момента на публикуването на коментар, въпрос, отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:

(1) да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

(2) да използва само български език и да пише на кирилица; позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

(3) да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;

(4) да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, не е подвеждаща и е в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

(5) да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;

(6) да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

(7) да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като WH.COM;

(8) да не вписва коментари, въпроси, отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

Чл. 64 Когато определено лице съобщи, че някой коментар, въпрос или отговор има неадекватно съдържание или такова в противоречие с настоящите Общи условия, това съдържание е внимателно разглеждано от WH.COM, за да може последното да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на WH.COM.

Чл. 65 В случай че WH.COM констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то същото си запазва правото да ограничи възможността на конкретния субект да публикува коментари, въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

XIV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 66 (1) WH.COM и клиентът носят отговорност за всяко действие или бездействие, което е причинило на някоя от страните вреди, в това число пропуснати ползи, съгласно настоящите Общи условия и българското законодателство.

(2) WH.COM и клиентът не носят отговорност за каквито и да било претърпени от някоя от страните вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на страната.

XV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 67 (1) Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и българското законодателство WH.COM и по-конкретно "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД е администратор на личните данни.

(2) WH.COM приема Политика за поверителност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки посетител, чиито лични данни обработва WH.COM или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

Чл. 68 Личните данни на посетителя могат да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 69 (1) Спорове, възникнали между WH.COM и потребители и клиенти юридически лица, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

(2) Страните могат да разрешат възникнали помежду им спорове и извънсъдебно чрез алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип и е приложимо при спорове с клиенти потребители. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД и потребителите физически лица е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Чл. 70 Потребителите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr, която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XVII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 71 WH.COM и всички клиенти (физически и юридически лица), както и посетителите на Сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

(1) За продавача: "ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831262097, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Свиленица" № 14:

чрез телефон: 02/ 854 95 65; 02/ 854 95 66

чрез имейл: office.bg@wh.com

чрез писмо до адрес: гр. София, ул. "Свиленица" № 14;

чрез формата за контакт в Сайта;

(2) За клиента или посетителя в Сайта:

чрез телефона, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;

чрез имейл, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;

чрез писмо до адреса, посочен от него в поръчката/кореспонденцията като адрес за доставка;

Чл. 72 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ, без да е необходимо да са подписани с електронен подпис.

XVIII. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 73 Органите, регулиращи дейността на WH.COM са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите

уебсайт: www.kzp.bg

тел.за контакт 0700 111 22

ел. адрес: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни

уебсайт: www.cpdp.bg

тел. за контакт 02/91-53-518

ел. адрес: kzld@cpdp.bg
адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2